Regnskap

På samme måte som for mange andre statlige virksomheter blir driften ved Brønnøysundregistrene finansiert med en årlig bevilgning over statsbudsjettet. Inntektene blir skapt gjennom det gebyrnivået som Stortinget fastsetter, og inntektene går rett inn i statskassen. Resultat og balanse i bedriftsøkonomisk forstand er derfor lite brukbar terminologi for en virksomhet som Brønnøysundregistrene.

Du kan også lese tidligere årsmeldinger fra Brønnøysundregistrene.

  • Inntekter
  • Utgifter
  • Mål og resultat
  • Hovedtall

Tallene er i hele 1 000

Inntekter

Note 2013 2012 2011
Tjenestegebyr        
Registrering        
Løsøreregisteret/Ektepaktregisteret   314 345 275 540 271 638
Akvakulturregisteret   202 444 429
Foretaksregisteret   225 089 216 430 159 550
Frivillighetsregisteret   4 549 4 158 3 813
SUM registreringsgebyr   544 186 495 572 435 431
         
Tvangsforretninger        
Gebyrsentralen   103 888 98 526 97 608
         
Registerinformasjon        
Løsøreregisteret/Ektepaktregisteret   1 275 1 091 1 051
Regnskapsregisteret   3 671 3 792 3 697
Foretaksregisteret   11 645 11 796 12 219
Enhetsregisteret   829 1 032 1 136
SUM informasjonsgebyr   17 420 17 710 18 102
         
SUM innbetalt tjenestegebyr
Samlet innbetalt gebyr utgjorde i 2013 665 millioner kroner (2012: 612). Ca 65% av økningen er knyttet til større saksmengde, mens resten er knyttet til økt gebyrsatser. Gebyrinntektene knyttet til salg av informasjon ble 17,4 millioner kroner (2012: 17,7).
1
665 494 611 809 551 141

 

Oppdragsinntekter        
Basisrefusjoner   5 600 7 001 4 979
Mengderefusjon   2 447 7 126 7 031
Reservasjonsregisteret   733 725 963
Regnskapsdatabase   2 548 3 217 2 462
SUM oppdragsinntekt - salg   11 328 18 068 15 435
         
Utvikling og drift av databaser/registre   15 530 11 851 11 353
Kursvirksomhet   1 864 2 738 2 172
AltBas   959 954 1 095
Inkassovirksomhet   0 0 1 229
Konsulentvirksomhet   4 325 4 222 1 699
SUM oppdragsinntekt - refusjoner m.m.   22 677 19 765 17 548
         
SUM oppdragsinntekter Brønnøysundregistrene
Næringslivet etterspør tjenester og opplysninger som i utgangspunktet ikke er en del av Brønnøysundregistrenes «varesortimentet». På oppdrag blir opplysninger sammenstilt og presentert etter ønske fra kunden, mot at kunden refunderer kostnadene til å utvikle produktet. I 2013 ga slike oppdrag inntekter på 11,3 millioner kroner (2012: 18,1). Nedgangen i denne type inntekter skyldes tilgjengeliggjøring av "rådata" fra registrene og nedjustering av prisen på rådata. Brønnøysundregistrene har også oppdragsinntekter knyttet til utvikling og drift av blant annet Lotteriregisteret, Akvakulturregisteret og Registeret for utøvere av alternativ behandling. I 2013 ga slike oppdrag inntekter på ca 22,7 millioner kroner.
2
34 005 37 833 32 983
         
Altinn- inntekter/refusjon        
Altinn sentralforvaltning
Oppdragsinntektene for Altinn sentralforvaltning er refusjon for driftskostnader knyttet til bruk av løsningen. Brønnøysundregistrene viderefakturerer driftskostnadene til tjenesteeierne.

Til tross for betydelige investeringer (økte kostnader) i ny infrastruktur, så var kostnadsreduksjonen ved utfasing av Altinn I så stor at oppdragsinntektene (og dermed driftskostnadene for tjenesteeierne) for 2013 ble redusert. I inntekten inngår 2,6 millioner kroner fra Skattedirektoratet for utvikling av deres del av Altinn versjon 2.1 og webbasert selvangivelse og MAG (modernisering av grunnlagsdata).
3
74 505 77 799 70 439

 

 

Tjenestegebyr (Note 1)

Samlet innbetalt gebyr utgjorde i 2013 665 millioner kroner (2012: 612). Ca 65% av økningen er knyttet til større saksmengde, mens resten er knyttet til økt gebyrsatser. Gebyrinntektene knyttet til salg av informasjon ble 17,4 millioner kroner (2012: 17,7).

Oppdragsinntekter (Note 2)

Næringslivet etterspør tjenester og opplysninger som i utgangspunktet ikke er en del av Brønnøysundregistrenes «varesortimentet». På oppdrag blir opplysninger sammenstilt og presentert etter ønske fra kunden, mot at kunden refunderer kostnadene til å utvikle produktet. I 2013 ga slike oppdrag inntekter på 11,3 millioner kroner (2012: 18,1). Nedgangen i denne type inntekter skyldes tilgjengeliggjøring av "rådata" fra registrene og nedjustering av prisen på rådata. Brønnøysundregistrene har også oppdragsinntekter knyttet til utvikling og drift av blant annet Lotteriregisteret, Akvakulturregisteret og Registeret for utøvere av alternativ behandling. I 2013 ga slike oppdrag inntekter på ca 22,7 millioner kroner.

Altinn - inntekter/refusjon (Note 3)

Oppdragsinntektene for Altinn sentralforvaltning er refusjon for driftskostnader knyttet til bruk av løsningen. Brønnøysundregistrene viderefakturerer driftskostnadene til tjenesteeierne.

Til tross for betydelige investeringer (økte kostnader) i ny infrastruktur, så var kostnadsreduksjonen ved utfasing av Altinn I så stor at oppdragsinntektene (og dermed driftskostnadene for tjenesteeierne) for 2013 ble redusert. I inntekten inngår 2,6 millioner kroner fra Skattedirektoratet for utvikling av deres del av Altinn versjon 2.1 og webbasert selvangivelse og MAG (modernisering av grunnlagsdata).

Brønnøysundregistrene
tracking