Hovedoppgavene våre

Næringsliv, myndigheter og innbyggere er avhengige av å samhandle med hverandre hver eneste dag. En forutsetning for at dette skal skje på en trygg og effektiv måte, er at vi alle har tillit til at det finnes orden og oversikt over økonomiske ansvarsforhold i Norge. Brønnøysundregistrene sikrer denne oversikten.

Akvakulturregisteret

Akvakulturregisteret innholder en oversikt over akvakulturløyver og en del vesentlige vedtak knyttet til disse. Det inneholder også en oversikt over overføringer, pantsettinger og andre rettigheter som er tinglyst på løyvene.

Alternativ behandling

Registeret for utøvere av alternativ behandling er viktig for alle som trenger opplysninger om registrerte utøvere og om utøverorganisasjoner.

Altinn

Altinn er en felles løsning for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og offentlige myndigheter. Næringsdrivende kan sende inn skjema gjennom nettportalen eller direkte fra virksomhetens datasystem, og de offentlige virksomhetene kan sende meldinger tilbake. Altinn inneholder også svært mye nyttig informasjon for gründere og små/mellomstore bedrifter under Starte og drive bedrift på Altinn.no. Her finnes også oversikt over alle statlige støtteordninger til næringslivet. Altinn blir forvaltet av Brønnøysundregistrene.

EMAS


EMAS- Eco-Managemant and Audit Scheme – er en frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter i EU som  går lenger i miljøarbeidet sitt enn det som er lovfestede miljøkrav. Gjennom EØS-avtalen kan og norske virksomheter delta i ordningen.

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere på spørreskjema, og sørger for at opplysningene blir samlet på ett sted.

Ektepaktregisteret


Ektepaktregisteret inneholder avtaler mellom ektefeller som regulerer formuesforhold på andre måter enn det som automatisk følger av lovverket. Skal ektepakten få rettsvern overfor eventuelle kreditorer, må den tinglyses i Ektepaktregisteret.

European Business Register

European Business Register (EBR) er et europeisk nettverk for utveksling av foretaksopplysninger. EBR gjør offisiell informasjon om europeiske selskap tilgjengelig online over hele Europa, på tvers av barrierer som ulike språk, teknologi, lovgivning og lignende

Foretaksregisteret


Registeret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt. Alle næringsdrivende foretak plikter å registrere seg i Foretaksregisteret.

Frivillighetsregisteret


Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Registeret skal også sikre systematisk informasjon som kan styrke legitimiteten til og kunnskapen om den frivillige aktiviteten og legge til rette for den offentlige politikken overfor frivillig sektor.

Gebyrsentralen


Gebyrsentralens oppgave er å registrere og fakturere bilag som grunnlag for føring av regnskap og kreve inn gebyr til staten. Det gjelder gebyr for tvangssalg, utleggsforretninger og andre tvangsforretninger som blir utført av lensmenn og byfogder.

Gjeldsordningsregisteret


Gjeldsordningsregisteret inneholder opplysninger om hvem som har fått innvilget gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger. Det inneholder også opplysninger om hvor i saksbehandlingsprosessen en gjeldsordningssak er.

Jegerregisteret


Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge, og gir en oversikt over hvem av de registrerte jegerne som har betalt jegeravgiften. Jegerregisteret inneholder også opplysninger om personer som er fradømt jaktrett for kortere eller lengre tid.

Konkursregisteret


Konkursregisteret inneholder opplysninger om konkursbo og tvangsavviklingsbo. Registeret inneholder sentrale opplysninger om hvert bo, blant annet hvem som er eller har vært daglig leder, styreleder og revisor i et konkursrammet foretak, og om styreleder, daglig leder eller innehaver har roller i andre foretak på tidspunktet for konkursåpning.

Lotteriregisteret


Lotteriregisteret er et landsdekkende register og saksbehandlings- og arkivsystem for forvaltning av lotterimarkedet i Norge. Det er Lotteritilsynet i Førde som har ansvaret for Lotteriregisteret, i samarbeid med Politiet, og registeret blir driftet fra Brønnøysundregistrene.

Løsøreregisteret

Løsøreregisteret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre. En tinglysing medfører at rettigheten eller pantet blir registrert som heftelse på den personen eller det foretaket pantekravet retter seg mot. Tinglysing gir rettsvern overfor kreditorer.

Oppgaveregisteret


Oppgaveregisterets hovedoppgave er å holde løpende oversikt over næringslivets oppgaveplikter til det offentlige, og å finne muligheter for samordning og forenkling. Målet er å hindre overflødig innsamling og registrering av opplysninger, særlig med hensyn til små og mellomstore virksomheter.

Partiregisteret


Partiregisteret er et register over politiske parti i Norge. Hovedmålet er å gi politiske parti anledning til å skaffe seg enerett til et partinavn. Registreringen i Partiregisteret danner grunnlag for hvem som kan representere partiet overfor valgmyndighetene.

Regnskapsregisteret


Regnskapsregisteret er den viktigste datakilden for alle som ønsker å orientere seg om den økonomiske tilstanden i norsk næringsliv. Innsendingspliktige foretak skal hvert år sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning innen en måned etter at det er vedtatt. Målet med ordningen er å sikre økonomisk trygghet og effektivitet.

Reservasjonsregisteret

Reservasjonsregisteret skal gjøre det enklere for privatpersoner å reservere seg mot at adressene deres blir brukt til adressert reklame i posten eller til telefonsalg. Alle som skal drive direkte markedsføring, plikter å oppdatere sine adresselister mot Reservasjonsregisteret minst hver måned.

Brønnøysundregistrene
tracking