Direktøren om 2013

Publisert 21.03.2013, oppdatert 22.01.2014

2013 vil gå over i historien som jubileumsåret. Brønnøysundregistrene kunne feire 25-årsjubileum og Altinn feiret sitt 10-årsjubileum. Jubileene er på mange måter en manifestasjon av Brønnøysundregistrenes betydelige rolle som en aktør for orden, forenkling og digitalisering.

Særlig har utviklingen av nye, digitale tjenester stått sentralt. Dette har bidratt til store besparelser for norsk næringsliv. Kontinuerlig oppmerksomhet på verdiene av samhandling, effektivisering og digitalisering har resultert i flere nye tjenester for offentlig forvaltning og norsk næringsliv, tjenester som bidrar til ytterligere forenkling og effektivisering

Arbeidet med tjenesteutvikling, digitalisering og forenkling har pågått med stor styrke i 2013. En internasjonal undersøkelse utført av PricewaterhouseCoopers, Verdensbanken og den internasjonale finansorganisasjonen IFC konkluderer med at tidsbruken norsk næringsliv bruker på skatte- og avgiftsrapportering er betydelig lavere i Norge enn i de fleste andre land det er naturlig å sammenligne seg med.

Det gir meg visshet om at Altinn som redskap i arbeidet for å forenkle og effektivisere, og dermed også bidra til konkurransekraft for norsk næringsliv, er særdeles viktig. Dette arbeidet skal fortsette med uforminsket styrke. Jeg føler meg trygg på at dette vil gi betydelige resultater i arbeidet med effektive og brukertilpassede løsninger både på kort og lang sikt.

Så er det viktig å forstå at effektivisering og forenkling av offentlig sektor og samfunnet som helhet aldri kommer i mål. Dette er en kontinuerlig prosess som krever betydelig oppmerksomhet over tid. På alle områder øker den digitale samhandlingen mellom Brønnøysundregistrene, næringsliv og offentlig forvaltning. Næringsavdelinga passerte den magiske grensen på 80 prosent elektronisk innsending i 2013. Enhetsprofilen , som gjør det mulig for bedriften å velge hvem som skal få varsel når en melding er mottatt i Altinn,  er på plass. Den digitale dialogen øker og brukernes tilfredshet har aldri vært høyere enn i 2013. Nærmere 90 prosent av de spurte i Brukerundersøkelsen 2013 sier de er tilfredse med Brønnøysundregistrene og de tjenestene vi leverer. Det gir oss det beste utgangspunktet for å ta nye steg og utvikle oss videre for å nå målene om økt effektivitet, større samhandling, forenkling og verdiskaping for det norske samfunnet.

Ny skjemastandard for offentlig sektor, Elmer 3,er også inne i sluttfasen. Dette er den første skjemastandarden som er utarbeidet som et digitalt produkt fra starten av. Det er en manifestasjon av at Brønnøysundregistrene kan, og vi vil.

I 2013 har det vært lagt vekt på å videreutvikle løsninger som øker samhandlingen mellom offentlige etater. Å få eksisterende datasystemer til å snakke sammen er og vil være en avgjørende faktor dersom målene om forenkling og effektivisering skal nås.

Gjennom 2013 har det vært stor oppmerksomhet rundt Brønnøysundregistrenes nye bygg. Arbeidet med planleggingen er godt i gang både fra Brønnøysundregistrenes side, fra Statsbygg sin side og fra Brønnøy kommunes side. Det er etablert en god og velfungerende prosjektorganisasjon, og det er stor spenning knyttet til Nærings- og handelsdepartementets anbefaling av tomtealternativ. Nytt bygg var også et av hovedpunktene under statsråd Monica Mæland sitt besøk i november. Under samme besøket bekjentgjorde statsråden at Lars Peder Brekk ble Brønnøysundregistrenes nye direktør. Han tiltrådte 6. januar 2014.

2013 har vært jubilantenes år. Nå ser vi framover. Brønnøysundregistrene har hatt en særdeles viktig rolle for samfunnsutviklingen. I tida som kommer vil denne rollen videreutvikles og forsterkes. Tuftet på orden, forenkling og digitalisering skal Brønnøysundregistrene ta en sentral posisjon i samfunnsutviklingen.

Håkon Olderbakk
Fungerende d
irektør

Brønnøysundregistrene
tracking